Semalt: Analitika maglumatlaryňyzy ugrukdyryjy spamdan nädip goramaly

Trafik, her onlaýn marketing kampaniýasynyň möhüm tarapy. Köp ýagdaýlarda web sahypalary traffigi tapmak arkaly satuwlaryny we abonentlerini köpeltmäge synanyşýarlar. Trafik almagyň umumy usullaryna SMM we Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) degişlidir. Bu we başga-da köp usul, sahypaňyzyň onlaýn görnükliligini ýokarlandyrmaga, şeýle hem köp sanly arka baglanyşyk meselelerini ýerine ýetirmäge synanyşýar. Beýleki ýagdaýlarda şahsyýet altyn magdan hökmünde ugrukdyryş gatnawyny tapyp biler. Bu siziň tagallalaryňyza gyzyklanýan we bir nokada girýän myhmanyň esasyny düzýär. Şeýle myhmanlary müşderilere öwürmek gaty aňsat.

Şeýle-de bolsa, bu baglanyşyklaryň hemmesi kanuny däl. Köp halatlarda ugrukdyryjy baglanyşyklar spam çeşmesinden ulanyjylardan gelýär. Web sahypalaryna we köp şahsy hasaplara täsir edýär. Spamly hatlarda zyýanly programma üpjünçiligi we Troýan ýaly zyýanly programma üpjünçiligi bar. Käbir ýagdaýlarda howply web sahypalaryndan ýa-da kezzaplardan bolup biljek baglanyşyklary öz içine alýar. Google analitikleri spam habarlaryny öz içine alýan şeýle traffigi tapyp we ýok edip biler. “Google Analytics” -den ugrukdyryjy spam köp sanly bökdençlige we gysga sessiýa dowamlylygyna sebäp bolýar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Aleksandr Peresunko, ugrukdyryjy spamlary we botlary analitika maglumatlaryňyzdan nädip saklamalydygyna göz aýlaýar .

Google Analytics-de bot süzgüç

Spam süzgüçini goşmak möhüm çäre. GA hakyky baglanyşygy spam baglanyşygyndan tapawutlandyrmak mümkinçiligine eýe. Süzgüçleri ulanyp, GA hakyky traffigi däl-de, örümçilerden we botlardan gelýän ähli baglanyşyklary ýa-da traffigi blokirläp biler. Adamyň ýol spam süzgüçini ulanmagynyň köp usullary bar. Adatça, adamlar host adynyň goşma süzgüçini barlaýarlar. Bu usul, web sahypaňyza gelýän traffigiň başga bir çeşme däl-de, host adynyň özünden gelmegini üpjün edýär.

Dolandyryş panelinde bu süzgüç beýleki aýratynlaşdyrmalar bilen bilelikde işläp biler. Bu ýerden Google Analytics görnüşini ulanyp, isleýän traffigiňyza gözegçilik edip bilersiňiz. Käbir aýratyn ýagdaýlarda, administrator goýmasynda sähelçe yşyk goýmaň. Düzülmedik görnüşe eýe bolanyňyzdan soň, spam bukjasyna girýän möhüm maglumatlary ýa-da web sahypaňyza e-poçta ibermezligiňiz hökman bolar.

Süzgüçler döredilende, garaşýan maglumatlaryňyzyň beýleki çeşmeleri bilen birlikde host adyňyzy goşmak möhümdir. Bu aýratynlyk, süzgüç spama meňzeýän käbir belli çeşmelerden gelýän habarlara rugsat berip biler. Spam süzgüçleri awtomatiki bolup, bir gezek gurlanda hiç hili üýtgeşme talap edip bilmez. Şeýle-de bolsa, süzgüç nagyş aňlatmalaryny täzelemegi dowam etdirmek möhümdir. Domeniňizi aýyrmak sanawlaryna goşmak üçin zerur bolup biljek beýleki domenleri tapyp bilersiňiz.

Netije

Trafigiňyza gözegçilik etmek onlaýn web sahypaňyz üçin möhümdir. Uly kompaniýalaryň köpüsi traffige gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin ep-esli mukdarda pul goýýarlar. Beýleki ýagdaýlarda bu kompaniýalar spam hüjümlerini amala aşyrmakdan peýdalanýarlar. Spam hatlarynda köp taraply zyýanly guramalar bar, olar arkadaky taraplary siziň işiňize ýa-da şahsy maglumatlaryňyza päsgel berip biler. Google Analytics-i ýokardaky usullar arkaly web sahypaňyzdan arwah ugrukdyryjy spamy süzüp bilersiňiz. Bu amal, sahypaňyzy birnäçe gezek tygşytlap biler, şeýle hem üstünlikli spam hüjümleri sebäpli ýüze çykýan ýitgileri.

mass gmail